Phú Yên sẽ có 18 đô thị, trở thành trung tâm kinh tế biển của khu vực

Theo quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt, tỉnh này sẽ có 18 đô thị vào năm 2030. Đến năm 2050, Phú Yên là trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung...

Theo quy hoạch tỉnh Phú Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt, tỉnh này sẽ có 18 đô thị vào năm 2030. Đến năm 2050, Phú Yên là trung tâm kinh tế biển của vùng Duyên hải Trung...

Tags: đô thị, trung tâm kinh tế, tỉnh Phú Yên, phó thủ tướng, Trần Hồng Hà, Bắc Vân Phong